Gospodarka i finanse

System gospodarczy i finansowy od samych podstaw kształtuje relacje społeczne i jakość naszego życia. Istotą procesu wspólnego gospodarowania jest wytwarzanie dóbr i usług, zapewniających zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Gospodarka to także zasady kierujące ich dystrybucją, redystrybucją, sferą pracy i wymiany. W wyniku działania przyjętych prawem i bezprawiem zasad nasze życie regulowane jest także przez system pieniężny – finanse.

Nie można nie zauważyć, że gospodarka i system finanse wiążą się ze wszystkimi ważnymi sferami naszego życia. Stanowią nie tylko o jakości naszego życia, ale także decydują o relacjach pomiędzy ludźmi – relacjach społecznych – tworzeniu się klas, warstw i środowisk społecznych.

System gospodarczy i finansowy – w tym przypadku tzw. „kapitalizm wolnorynkowy” – przybrał w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie ekstremalną formę neoliberalizmu. Jego skutkami są narastające lawinowo nierówności społeczne w świecie i w ramach społeczeństw tzw. „państw demokratycznych”, dominacja dysponentów kapitału nad demokratycznymi sposobami sprawowania władzy ekonomicznej.

Pozbawiony wad model gospodarowania prawdopodobnie nie jest możliwy. Ale to właśnie oznacza, że budując WIZJĘ V Rzeczpospolitej – Polski fair, powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które byłyby najlepszym przybliżeniem do ideału. Wyciągając wnioski z publikowanych na naszej stronie tekstów i nadesłanych do tej pory komentarzy wyłoniliśmy następujące propozycje programowe dla V RP – Polski fair.

(Niektóre z propozycji mają charakter alternatywny lub nie są jeszcze dostatecznie zdefiniowane. Mamy nadzieję, że w toku dalszej dyskusji uda się nam wybrać najwłaściwsze konkretne rozwiązania.)

PROPOZYCJE PROGRAMOWE dla V RP:

PRZECIW PUŁAPCE ŚREDNIEGO ROZWOJU

Prowadzić politykę pozwalającą Polsce wyjść z „pułapki średniego rozwoju”. W szczególności zreformować edukację tak, aby młodzi Polacy dysponowali szeroką wiedzą humanistyczną i techniczną, która tworzy kreatywne, aktywne postawy. Postawić na naukę i lokalną innowacyjną aktywność gospodarczą. Ułatwić dostęp do publicznych środków finansowych dla rokujących sukces przedsięwzięć gospodarczych. Powiązać zaangażowanie środków publicznych w przedsięwzięcia naukowe i gospodarcze z aktywnością indywidualną – partnerstwo publiczno-prywatne.

PROGRESJA PODATKOWA

Wprowadzić progresywny system podatkowy. Bogaci muszą płacić więcej. Prowadzić sprawną politykę sprawiedliwości podatkowej, która podjęłaby walkę z ucieczką opodatkowania do rajów podatkowych i przestępstwami podatkowymi (jawność dochodowa wszystkich oddziałów, spółek córek itp.) korporacji. Zakaz działalności dla firm, które nie ujawniają dochodów w całym międzynarodowym obszarze swego działania albo nie płacą proporcjonalnie podatków. Europejska blokada gospodarcza rajów podatkowych i naciski na kraje, które umożliwiają ich istnienie.

USPOŁECZNIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dokonać reformy praw dotyczących bezwyzyskowych form gospodarowania (promocja spółdzielczych form gospodarowania i spółek pracowniczych). Wzmocnienie roli rad pracowniczych w zakładach pracy i wprowadzanie branżowych układów zbiorowych pracy. Ewentualne uprzywilejowanie podatkowe, instytucjonalne, propagandowe, edukacyjne tych form własności, ze względu na jej demokratyczne walory oraz założenia oparte na partnerstwie i sprawiedliwości – nie ma demokracji bez demokracji w gospodarce. Praktyczna realizacja konstytucyjnej zasady: społecznej gospodarki rynkowej. Podniesienie poziomu i racjonalizacja form uzwiązkowienia pracowników.

REFORMA FINANSÓW

Reforma finansów, w tym: zmiana Konstytucji powodująca odzyskanie możliwości kreowania pieniądza dłużnego przez NBP, likwidacja firm pożyczkowych, zakaz lichwy, poprawa nadzoru działalności banków.

PODATEK OBROTOWY

Zabieganie o zmiany w przepisach UE – zezwolenie na wprowadzenie podatku obrotowego.

EUROPEJSKI SYSTEM FISKALNY

Utworzenie systemu fiskalnego UE.

PODATEK TOBINA

Wprowadzenie podatku od obrotów finansowych.

KONKURENCYJNOŚĆ

Przywracanie konkurencyjności lokalnych i krajowych inicjatyw gospodarczych.

„NIE” DLA ISDS

Powstrzymanie szkodliwych dla naszej demokracji i środowiska naturalnego umów handlowych. Zakazanie dochodzenia odszkodowań od państw przez korporacje za nieuzyskane korzyści.

BANKI KOMUNALNE

Utworzenie banków komunalnych we wszystkich województwach. Oznacza to, że polskie samorządy będą mogły same kreować potrzebny pieniądz .

BADANIA NAUKOWE

Zwiększyć środki publiczne na nauki podstawowe. Wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i wdrażających jej osiągnięcia. Wprowadzić współwłasność państwa w patentach i wynalazkach oraz odkryciach, które były wytworzone z udziałem państwowych uczelni i programów finansowanych ze środków publicznych.

WALUTY RÓWNOLEGŁE

Zezwolić na wprowadzanie nieoprocentowanych, niewymienialnych, równoległych walut lokalnych, zasilających podatkami struktury samorządowe

STARTUPY

Wprowadzić zasadę, że nowy przedsiębiorca, dopóki nie uzyskuje dochodu, nie ponosi kosztów podatkowych.

FOCUS NA SAMORZĄDY

Wzmocnienie kompetencji i finansowych możliwości samorządu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter