Sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość rozumiemy jako prawo każdej istoty ludzkiej do godnego życia, a więc wspólny obowiązek pomocy najsłabszym. Sprawiedliwość to również stworzenie równych szans nie tylko do indywidualnego rozwoju, ale i do rozwoju wspólnoty – budującej relacje między ludźmi.

Niezależnie od konieczności spełnienia powyższych warunków, sprawiedliwość rozumiemy także jako prawo każdego człowieka do czerpania ze wspólnie wytworzonych dóbr proporcjonalnie do własnego wkładu pracy i rozumu w to dobro, w akceptowalnych społecznie proporcjach. Sprawiedliwość społeczną rozumiemy też jako równość praw i równość wobec prawa każdego człowieka, oraz prawo do osobistej wolności, o ile nie staje ona w sprzeczności z wolnością i prawami innych obywateli.

Niestety we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie daleko do spełnienia tego zestawu wartości.

 

Gdyby państwo działało w obiektywnym interesie obywateli, to poprzez podejmowane decyzje polityczne i stanowione prawo przeciwdziałałoby nadmiernym nierównościom oraz dbało o realne wdrożenie pełni praw człowieka i obywatela, w tym jego praw socjalnych i materialnych. Niestety tak nie jest, a idealny model prawdopodobnie nie jest możliwy. Ale to właśnie oznacza, że budując WIZJĘ V Rzeczpospolitej – Polski fair, powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które byłyby najlepszym przybliżeniem do ideału.

Wyciągając wnioski z publikowanych na naszej stronie tekstów i nadesłanych do tej pory komentarzy, wyłoniliśmy następujące propozycje programowe dla V RP – Polski fair.

(Niektóre z propozycji mają charakter alternatywny lub nie są jeszcze dostatecznie zdefiniowane. Mamy nadzieję, że w toku dalszej dyskusji uda się nam wybrać najwłaściwsze konkretne rozwiązania.)

PROPOZYCJE PROGRAMOWE dla V RP:

USŁUGI PUBLICZNE

Nadać właściwą, wysoką rangę usługom publicznym finansowanym ze środków publicznych (publicznej służbie zdrowia, edukacji, nauce, transportowi publicznemu, budownictwu komunalnemu itp.). Stworzyć wieloletni program podnoszenia poziomu finansowania tych dziedzin życia. Podnosić jakość tych usług.

PRYWATYZACJA

Powstrzymać prywatyzację i uszczuplanie przestrzeni publicznej. Publiczna ogólnie dostępna przestrzeń powinna pozostać pod szczególną ochroną państwa i przeznaczana wyłącznie na cele publiczne.

UMOWY ŚMIECIOWE

Zlikwidować możliwość stosowania niesprawiedliwych form umów o pracę – umowy śmieciowe.

BEZWARUNKOWY DOCHÓD PODSTAWOWY

Podjąć badania i działania zmierzające do wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) – dywidendy obywatelskiej. Rozważyć jej wprowadzenie w oparciu o reformę finansów państwa, wprowadzającą nieoprocentowaną, równoległą do wymienialnej walutę.

INTERNACJONALIZM

Wprowadzać polityczne decyzje i prowadzić kampanie społeczne, mające na celu sprzeciw wobec wzrastającego wpływu ideologii nacjonalistycznej i ksenofobii. Sprzeciw wobec działania organizacji takich jak ONR.

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Rozwijać instytucje i przedsięwzięcia opieki. Wprowadzić istotne rozwiązania z zakresu zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej oraz zapewnić dostateczną opiekę państwa nad osobami z niepełnosprawnościami. Rozwiązać problem instytucji opiekuńczych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami (fokus na przedszkola, żłobki, programy pomocy i opieki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami). Wdrożyć praktycznie konwencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i konwencje ONZ dotyczące pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

UBEZPIECZENIE OD BEZROBOCIA

Wprowadzić ubezpieczenie społeczne od bezrobocia.

MIESZKANIA – REPRYWATYZACJA

Zakończyć proces reprywatyzacji. Powstrzymać eksmisją na bruk dla osób wynajmujących mieszkania długoterminowo, mieszkańców mieszkań komunalnych i socjalnych. Wprowadzić program komunalnego budownictwa mieszkaniowego i pod wynajem.

EMERYTURA OBYWATELSKA

Wprowadzić emeryturę obywatelską w godnej wysokości.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter